2018-08-11 Japan – Tag 10 Burg Kôchi & Yosakoi Matsuri