2018-08-24 Japan – Tag 23 Akihabara & Hibiya Bon Odori