2018-08-05 Japan – Tag 4 Burg Matsuyama & Mitsuhama Hanabi Taikai